inspecția fiscală

Control ANAF – ghid pentru inspecția fiscală

articol publicat în 4 martie 2021

De la an la an, din cauza numărului considerabil de cazuri de evaziune fiscală, autoritățile efectuează frecvent verificări privind legalitatea și conformitatea activităților economice desfășurate de către companii și persoane fizice.

Ce este inspecția fiscală?

Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F), inspecţia fiscală este o activitate reglementată în Codul de procedură fiscală prin care se:

ce este inspecția fiscală

 • se verifică legalitatea şi conformitatea declarațiilor fiscale;
 • se verifică corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor privind stabilirea obligaţiilor fiscale de către contribuabil/ plătitor;
 • se verifică respectarea legislaţiei fiscale şi contabile;
 • se verifică sau se stabilesc, după caz, bazele de impozitare şi situațiile de fapt aferente;
 • se stabilesc diferențele de obligaţii fiscale principale

Activitatea de inspecţie fiscală se realizează pentru orice tip de persoane şi organizații, fără să se țină cont de forma acestora de organizare. 

Acest tip de activitate se efectuează atât la contribuabili, cât și la plătitori. Diferența dintre cele constă în faptul că plătitorii sunt persoane care, în numele contribuabilului, trebuie să plătească sau să rețină şi să plătească ori să adune plăți (impozite, taxe şi contribuţii sociale). În această categorie se află și sediile secundare care trebuie să se înregistreze fiscal ca plătitor de salarii și venituri asimilate acestora. 

Inspecția fiscală va verifica dosarul prețurilor de transfer pentru a consemna dacă respectiva companie manipulează prețurile în care tranzacționează astfel încât impozitele plătite de companii să fie mai mici față de situația reală. 

Solicitați ghid practic privind posibile strategii de apărare și pași ce pot fi urmați pentru a trece cu bine de inspecția fiscală

Completați formularul de mai jos pentru a primi ghidul pe care și noi îl aplicăm cu succes în cadrul inspecțiilor fiscale:

când are loc inspecția fiscală

Când se desfășoară inspecția fiscală?

Controlul ANAF se desfășoară cu o anumită regularitate. În funcție de fiecare caz, el poate fi realizat anualtrimestriallunar sau în anumite momente de timp bine determinate sau alese de ANAF pe baza unor analize de risc fiscal. Inspecția nu are scopul de a influența activitatea actuală a contribuabilului. Drept urmare, ea se va desfășura în intervalul de timp comunicat în avizul de inspecție fiscală. Durata controlului ANAF nu poate fi mai mare de:

 • 180 zile – contribuabilii mari și contribuabilii cu sedii secundare 
 • 90 zile – contribuabilii mijlocii 
 • 45 zile – celelalte categorii de contribuabili  

De obicei, după finalizarea controlului financiar, este emis un Raport de inspecție fiscală și o Decizie de impunereDecizie de nemodificare a bazei de impunere. Dacă organul de inspecție fiscală nu poate finaliza verificarea, documentele enunțate nu pot fi emise. Se reia controlul fiscal, respectând termenul asumat, doar atunci când se obține o aprobare de la organul ierarhic superior.

Ce este analiza de risc fiscal?

În urma unei analize de risc fiscal, organul de inspecție fiscală va decide tipul de control fiscal ce urmează să fie efectuat.

analize de risc

De ce este necesară o analiză de risc? Așa cum îi spune și numele, acesta are rolul de a constata riscurile fiscale ale contribuabililor pentru a ajuta la îmbunătățirea activității de control. Această analiză este un punct de plecare pentru selectarea celor care trebuie controlați, având scopul de a stabili implicațiile fiscale ale riscurilor identificate. 

Analiza de risc fiscal permite autorităților fiscale să: 

 • acorde un tratament egal contribuabililor; 
 • concentreze acţiunile de control fiscal asupra celor care nu se supun; 
 • utilizeze corect resursele financiare, tehnice şi umane de care dispun contribuabilii;
 • sporească gradul de conformare voluntară a contribuabililor;
 • adapteze resursele actuale la nivelurile de risc identificate; 

În funcție de rezultatul acestei analize, se vor controla acei contribuabili cu risc crescut.

Care sunt tipurile de inspecție fiscală?

Există 2 forme ale inspecției fiscale

 • Inspecția fiscală generală – prin aceasta se verifică dacă s-au îndeplinit toate obligațiile fiscale (ale unui plătitor sau contribuabil, pe un anumit interval de timp) și alte obligații menționate în legislația în vigoare
 • Inspecția fiscală parțială – prin aceasta se verifică dacă s-au îndeplinit una sau mai multe obligații fiscale, precum și alte obligații enunțate în legislația fiscală.

Metode de control

control fiscal electronic

În cadrul activității de inspecție fiscală există 3 căi de control care pot fi realizate de inspectorul desemnat. Inspectorul apreciază ce documente și operațiuni vor fi întreprinse:

 • Inspecția selectivă – se verifică aleatoriu perioadele impozabile, documentele și activitățile semnificative, cu importanță în calcularea, evidențierea și plata obligațiilor fiscale. 
 • Inspecția exhaustivă – se verifică toate perioadele impozabile, documentele și operațiunile semnificative, cu importanță în calcularea, evidențierea și plata obligațiilor fiscale. 
 • Inspecția electronică – se controlează contabilitatea și sursele acesteia (prelucrate electronic) cu ajutorul unor căi de analiză, evaluare şi testare (însoțite de instrumente informatice specializate.

Controlul inopinat

inspecția fiscală neașteptată

Inspectorul fiscal realizează și un control în care contribuabilul sau plătitorul nu este anunțat în prealabil. Perioada de desfășurare a unui astfel de control nu poate depăși 30 de zile. Conducătorul controlului setează inspecția neanunțată în funcţie de scopurile stabilite înainte de a hotărî inițierea controlului. 

În cadrul controlului inopinat, inspectorul:

 • verifică faptic şi documentar, în general, în urma unor informaţii privind efectuarea unor activități de evaziune fiscală;
 • verifică documentele şi activitățile impozabile ale unui contribuabil, respectiv ale unui plătitor, în legătură cu cele pe care le are persoana/ organizația supusă controlului fiscal (control încrucişat);
 • verifică unele elemente ale bazei de impozitare sau ale situaţiei fiscală faptică;
 • constată, analizează şi evaluează un risc fiscal specific.

În vederea realizării controlului inopinat, organul de inspecţie fiscală are următoarele atribuții:

 • verifică documentele din dosarul fiscal al contribuabilului sau plătitorului; 
 • examinează conformitatea datelor din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă şi fiscală a contribuabilului sau a plătitorului; 
 • solicită informaţii din partea terților;
 • verifică locurile unde se realizează activități care generează venituri impozabile ori unde se află bunurile impozabile; 
 • sancționează potrivit legii faptele care reprezintă încălcări ale legislației fiscale și contabile;  
 • ia măsuri asiguratorii în limitele legii;
 • aplică sigiliu pe bunuri și întocmește un Proces-verbal.  

După finalizarea acestui control, se încheie un Proces-verbal, în 2 exemplare, unul rămânând la contribuabil/ plătitor. Acesta îşi poate exprima punctul de vedere faţă de însemnările din Procesul-verbal în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare.

Cum trebuie să vă pregătiți pentru inspecția fiscală?

1. Avizul de inspecție fiscală

Înainte de începerea inspecției fiscale, trebuie să primiți un aviz:

 • cu 30 de zile înainte dacă vă încadrați în categoria „mari contribuabili” 
 • cu 15 zile înainte dacă vă încadrați în altă categorie de contribuabil.

Prin acest aviz, veți fi informat despre drepturile și obligațiile avute în timpul realizării inspecției fiscale, prin Cartea drepturilor și obligațiilor contribuabililor în perioada efectuării inspecției fiscale. 

Avizul de inspecție fiscală este un document prin care inspectorii informează contribuabilul/ plătitorul că va avea loc o inspecție. În aviz se vor nominaliza scopurile pentru care are loc inspecția fiscală. Acestea pot fi:  

 • temeiul juridic al inspecției fiscale; 
 • impozitele, taxele, contribuţiile şi alte venituri ale bugetului general consolidat supuse inspecţiei (respectiv perioada supusă controlului pentru fiecare tip de element în parte).
 • data de începere a inspecţiei fiscale; 
 • posibilitatea de a amâna data de începere a controlului fiscal. 

După primirea acestui aviz, puteți solicita amânarea termenului de începere a inspecției fiscale (în baza unor motive justificate). Această solicitare se poate aproba sau respinge în funcție de decizia operatorului.  

2. Stabilirea locului de desfășurare a inspecției fiscale

continut raport due diligence

De obicei, inspecția fiscală are loc la sediile contribuabilului/ plătitorului. Obligația acestuia este de a asigura:

 • un spațiu potrivit
 • logistica indispensabilă controlului fiscal.  

Dacă nu aveți posibilitatea de a asigura un spațiu de lucru potrivit efectuării inspecției, atunci ea se va derula fie la sediul instituției fiscale, fie în orice alt loc stabilit de comun acord. 

Inspecția are loc în timpul de lucru. Cu acordul scris al contribuabilului și aprobarea inspectorului, controlul fiscal poate continua și după terminarea programului de muncă.

3. Care sunt obiectivele inspecției fiscale? 

Controlul ANAF are obligațiile:

 • de a verifica legalitatea și conformitatea informațiilor din declarațiile fiscale cu cele din documentele contabile și fiscale ale contribuabilului, respectiv ale plătitorului; 
 • de a verifica corectitudinea și justețea îndeplinirii obligațiilor privind stabilirea bazei de impozitare și a obligațiilor fiscale aferente de către contribuabil/ plătitor. 
 • de a verifica respectarea termenilor legislaţiei fiscale şi contabile;
 • de a analiza şi evalua informaţiile fiscale (pentru a vedea legătura dintre declaraţiile fiscale și informaţiile proprii/din alte surse şi, eventual, pentru a identifica aspecte noi relevante aplicării prevederilor legislaţiei fiscale); 
 • de a verifica contractele şi modul lor de desfășurare (pentru a determina operaţiunile impozabile efectuate de contribuabil sau plătitor care sunt considerabile şi potrivite pentru setarea bazei de impozitare); 
 • de a verifica înregistrarea veniturilor sau a altor elemente asimilate lor, aferente activităţii;
 • de a verifica locurilor unde au loc procese care determină venituri impozabile sau unde se regăsesc bunurile; 
 • de a verifica modul de înregistrare a cheltuielilor și elementelor asimilate lor (realizate pentru desfășurarea obiectului de activitate) şi a tratamentului fiscal al operaţiunilor sau tranzacţiilor generatoare de astfel de cheltuieli; 
 • de a verifica justețea tratamentului fiscal aplicat operaţiunilor sau tranzacţiilor pentru sumele utilizate cu drept de deducere din impozitele, taxele, respectiv contribuţiile datorate; 
 • de a verifica respectarea prevederilor specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, a regimului intern de numerotare a formularelor financiar-contabile. Se menționează existenţa seriei şi plajei de numere aprobate de conducerea contribuabilului/ plătitorului, datei începerii utilizării acestora şi, eventual, evidenţa documentelor cu regim special (marcajele cu regim special, respectiv timbre şi banderole);
 • de a verifica alte aspecte relevante pentru impozitare, în cazul în care sunt de interes pentru aplicarea prevederilor legislaţiei fiscal-contabile;
 • de a verifica Dosarul preţurilor de transfer, dacă e cazul. 

4. Verificarea evidențelor fiscale și contabile 

Este important să știți că puteți numi persoane care să ofere informații pe perioada efectuării inspecției fiscale. Dacă acestea nu sunt suficiente, organul de inspecție fiscală poate apela la alte persoane pentru a obține acele informații. 

Aveți obligația de a:

 • coopera permanent la constatarea stărilor de fapt fiscale;
 • oferi informații;
 • de a prezenta toate documentele și alte detalii necesare din punct de vedere fiscal. 

Chiar dacă inspecția  fiscală se derulează în afara spațiului de lucru, sunteți obligat să puneți la dispoziția organelor abilitate spațiile în care vă efectuați activitatea sau locul în care se află bunurile impozabile. 

Pe toata perioada de realizare a inspecției fiscale, aveți dreptul la asistență specializată sau juridică. 

5. Sunteți obligat să conduceți evidențele fiscale

În categoria evidențelor fiscale intră: 

 • registrele;
 • situaţiile;
 • orice alte înscrisuri – conform legislaţiei fiscale, acestea trebuie întocmite obligatoriu pentru a stabili starea de fapt fiscală și creanțele fiscale;

Evidenţele contabile şi fiscale se stochează fie la domiciliul fiscal al contribuabilului sau al plătitorului, la sediul social sau secundar. Pot fi păstrate pe suport electronic sau în cadrul unei companii autorizate.

Excepție fac evidenţele contabile şi fiscale ale exerciţiului financiar în curs. Legislația indică păstrarea lor:

 • la domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului, la sediul social sau la sediile secundare 
 • în intervalul 1 – 25 al lunii următoare perioadei fiscale de raportare, la sediul persoanei fizice ori juridice autorizate pentru prelucrarea lor pentru a întocmi declaraţiile fiscale. 

Indicațiile legale aferente stocării, arhivării şi limbii utilizate pentru evidenţele contabile sunt relevante şi pentru evidențele fiscale.

Dacă evidenţele contabile şi fiscale sunt realizate prin intermediul unor sistemelor electronice de gestiune, contribuabilul sau plătitorul are obligația de a păstra și prezenta:

 • datele arhivate electronic; 
 • aplicațiile software aferente.

Contribuabilul, respectiv plătitorul trebuie să evidenţieze veniturile şi cheltuielile generate în urma desfășurării obiectului de activitate cu ajutorul registrelor sau altor documente prevăzute în lege.

Printre obligațiile contribuabilului, respectiv plătitorului, enumerăm și:

 • utilizarea documentelor primare și de evidență contabilă indicate de lege
 • completarea integrală a rubricilor din formulare ținând cont de operațiunile înregistrate.

6. Actele fiscale întocmite după inspecția fiscală 

După finalizarea controlului ANAF, se întocmesc următoarele tipuri de documente:

 • Raportul de inspecție fiscală – arată rezultatele controlului fiscal și constatările faptice și legale ale inspectorului;
 • Decizia privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale – actul fiscal administrativ prin care se comunică rezultatele controlului ANAF;
 • Decizia de nemodificare a bazei de impozitare în urma realizării inspecției fiscale;
 • Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale;
 • Decizia de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale.

Solicitați acces la ghidul ATIPIC Solutions privind inspecția fiscală

Completând formularul de mai jos, veți primi acces la ghidul ATIPIC Solutions privind inspecția fiscală.

ARHIVĂ NOUTĂȚI ȘI PUBLICAȚII

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada august – octombrie 2022

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada mai – iulie 2022

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – aprilie 2022

Transfer pricing definitionDetalii +

Preturi de transfer – definiție / ce sunt preturile de transfer?

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada noiembrie – decembrie 2021

lista mari contribuabiliDetalii +

Lista mari contribuabili 2021 și obligații pe care aceștia le au

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada iulie – octombrie 2021

ATIPIC Solutions top World TPDetalii +

ATIPIC Solutions a fost inclusă în topul firmelor de consultanță de prețuri de transfer „World TP” 2022

Legislația de prețuri de transfer din RomâniaDetalii +

Legislatie preturi de transfer aplicabilă în România în 2021

taxarea-internationala-oecd-bepsDetalii +

Raport executiv cu privire la multitudinea de aspecte privind taxarea internațională despre care se discută aproape în fiecare zi și despre cele care ne impactează deja în viața de zi cu zi

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada aprilie – iunie 2021

studiul de benchmarking baze de dateDetalii +

Studiul de benchmarking: rolul său la întocmirea dosarului de prețuri de transfer

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – martie 2021

acord de pret in avansDetalii +

Ce este acordul de preț în avans?

Detalii +

Noua revoluție fiscală începe în curând cu DAC6. Amenzi multiplicabile, risc reputațional și posibile boicoturi sunt doar câteva dintre implicațiile revoluției fiscale din noua generație

cine este responsabil de intocmirea dosarului preturilor de transferDetalii +

Cine are obligația întocmirii dosarului prețurilor de transfer?

MFPDetalii +

Ajustări de prețuri de transfer record în 2020 – 2 miliarde de lei

raport due diligenceDetalii +

Due Diligence. Ce înseamnă și cum se face un raport de Due Diligence?

ziarul-financiar-live-viorel-sboraDetalii +

Am discutat la ZF Live despre inspecțiile fiscale în 2021

Detalii +

Performanțele ANAF în perioada 2019 – 2020 și impactul crizei sanitare – la ce vă puteți aștepta într-o eventuală inspectie fiscala în 2021?

Ghidul DAC6 FormularDetalii +

Ghidul DAC6 și formularul de raportare DAC6 au fost publicate

Retrospectiva anului 2019 atipic solutions preturi de transferDetalii +

Retrospectiva anului 2020 și planuri pentru 2021

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada octombrie – decembrie 2020

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

Consolidare fiscală la nivel de impozit pe profit pentru companiile din România controlate în proporție de 75% de aceeași entitate

Amcham_ATIPIC-SolutionsDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la un seminar online despre conformarea la prevederile Directivei UE DAC6 organizat de Camera de Comerț Româno-Americană (Amcham)

Afiliere detineri indirecte declaratia 394Detalii +

Declaratia 394 (D394) și tranzacțiile cu părți afiliate

hotarari instanta preturi transfer industria agricolaDetalii +

Jurisprudenta preturi de transfer: sucursalele din România trebuie să pregătească dosarul prețurilor de transfer chiar și pentru tranzacțiile cu compania mamă

Detalii +

Cheltuielile deductibile: Ce sunt și cum se calculează?

Detalii +

Cum se calculează impozitul pe profit?

seminar DAC6 AHKDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la două seminarii online despre conformarea la prevederile Directivei UE DAC6 organizate de AHK și Business Mark

ATIPIC Solutions Business Mark conferinta 1 preturi transferDetalii +

ATIPIC Solutions a participat la conferința CFO Conference organizată de Business Mark

tranzactii M&A preturi de transfer due diligenceDetalii +

Evaluarea riscurilor de preturi de transfer în tranzacții M&A în cadrul procesului de Due Dilligence

analiza risc fiscal anafDetalii +

Analiza risc fiscal ANAF: Comportamente care generează inițierea unui control fiscal și solicitarea dosarului prețurilor de transfer

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – septembrie 2020

Retrospectiva anului 2019 atipic solutions preturi de transferDetalii +

Retrospectiva anului 2019 și planuri pentru 2020

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer – noiembrie și decembrie 2019

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer – septembrie și octombrie 2019

Tax & Finance toamna 2019Detalii +

ATIPIC Solutions va participa la conferințele Tax & Finance Forum 2019 organizate de Business Mark în Sibiu, Cluj, București și Timișoara

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

România a transpus directiva 1852/2017 care va permite companiilor din UE să salveze prin procedura amiabila peste 10 mld EUR de la a fi dublu impozitate de către statele membre UE

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer – august 2019

ANAF plan de masuri eficientizare colectareDetalii +

ANAF a publicat un plan de masuri pentru eficientizarea colectarii veniturilor la bugetul de stat.  Cum vă poate impacta acest plan?

OECD raportari MDR Mandatory Disclosure ReportingDetalii +

OECD a publicat cadrul care va sta la baza schimburilor automate de raportări MDR ale aranjamentelor prin care se evită standardul CRS și a structurilor de companii offshore opace

ATIPIC Solutions Business Mark conferinta 1 preturi transferDetalii +

ATIPIC Solutions a participat la conferința Tax & Finance Forum București 2019 organizată de Business Mark

Tax and FinanceDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la conferința Tax & Finance Forum 2019 organizată de Business Mark

dac6 raportare tranzactii transfrontaliereDetalii +

Măsuri pe care contribuabilii le pot lua pentru a se proteja de noua generație de instrumente disponibile autorităților fiscale

Logo Business ReviewDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la conferința Tax & Law 2019 organizată de Business Review

hotarari instanta preturi transfer industria agricolaDetalii +

Industria agricolă – spețe de prețuri de transfer pentru care există decizii definitive emise de instanțele de judecată din România

persoane parti afiliateDetalii +

Despre conceptul de persoane afiliate în cadrul dosarului preturilor de transfer

limite praguri plafoane dosar preturi de transferDetalii +

Limite / praguri / plafoane în funcție de care este necesar să se pregătească dosarul prețurilor de transfer

Detalii +

Directiva 822/2018 „DAC6” – Noi obligații de raportare pentru companii cu privire la anumite tranzacții transfrontaliere

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

Noi limite de deductibilitate la cheltuielile cu dobânzile și similare începând cu anul 2019

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

După contraperformanțele din primele trei trimestre ale anului 2018, ANAF anunță o campanie de inspectii fiscale în masă la marii contribuabili

Intocmirea unui dosar de preturi de transferDetalii +

Rolul contabilului / directorului financiar la intocmirea unui dosar de preturi de transfer

Allinial-Global_ATIPIC-SolutionsDetalii +

ATIPIC Solutions este acceptată ca membru în Allinial Global

Metode de preturi de transferDetalii +

Metode de preturi de transfer: de la teorie la aplicarea în practică

Logo Business ReviewDetalii +

Ultimele noutăți din domeniul prețurilor de transfer prezentate la conferința Tax & Law 2018 organizată de Business Review

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

Legea prevenirii nr. 270/2017 și obligația de prezentare a dosarului prețurilor de transfer

CbCR raport pentru fiecare tara in parteDetalii +

Raportul pentru fiecare țară în parte CbCR, notificarea și calendarul raportării pentru fiecare țară în parte

Ordinul 442/2016Detalii +

Ordinul 442/2016 – rezumat și interpretări practice

Legislația de prețuri de transfer din RomâniaDetalii +

Legislatie preturi de transfer aplicabilă în România în 2017

studiu comparabilitate baza de date amadeus orbis tp catalystDetalii +

5 puncte potențial nevralgice în pregătirea unui studiu de comparabilitate în baza de date Amadeus / Orbis / TP Catalyst Pro

alegere consultant de preturi de transferDetalii +

10 reguli pentru alegerea consultantului de prețuri de transfer potrivit

information request within transfer pricing documentation projectsDetalii +

Auditul financiar, dosarul prețurilor de transfer și suprapunerea elementelor din cererile de informații

document-agreement-documents-sign-48148_optimizedDetalii +

Raportul de audit financiar versus dosarul prețurilor de transfer

Noțiuni introductive privind prețurile de transfer și dosarul prețurilor de transferDetalii +

Dosarul prețurilor de transfer și prețurile de transfer – noțiuni introductive

SOLICITAȚI O OFERTĂ PARTICULARIZATĂ!

SOLICITĂ O OFERTĂ DE PREȚ

Vă rugăm completați formularul de mai jos și o să revenim către dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil!