Acest articol este disponibil de asemenea în limba: enEngleză

Directiva 822/2018 „DAC6” – Noi obligații de raportare pentru companii cu privire la anumite tranzacții transfrontaliere

articol publicat în 6 februarie 2019

Pe scurt

Prevederile Directivei UE 822/2018 (cunoscută de asemenea și ca ”DAC6”)  vin să creeze un nou cadru de transparentizare fiscală prin introducerea obligativității de raportare a schemelor transfrontaliere de optimizare fiscală care prezintă anumite caracteristici.

Conform textului Directivei UE 822/2018, vor avea obligația de a raporta schemele transfrontaliere de optimizare fiscală fie (i) consultanții fiscali, avocații, contabilii, auditorii sau orice alte persoane care participă direct sau indirect la conceperea, comercializarea, organizarea sau gestionarea schemelor de optimizare fiscală, fie (ii) însăși contribuabilii,  în cazul în care cei dintâi nu raportează din varii motive.

România nu a transpus încă prevederile Directivei 2018/822/UE, statele membre (inclusiv România) având obligația de a transpune aceste prevederi până cel târziu la data de 31.12.2019.

Este important de reținut că vor fi raportabile schemele de optimizare fiscală concepute, comercializate, organizate sau gestionate începând cu data de 25.06.2018 și indiferent de data transpunerii prevederilor directivei în legislația locală.

Obligația de a raporta propriu-zis schemele transfrontaliere de optimizare fiscală va intra în vigoare de la 1 iulie 2020.

Context

Deși exista un instrument prin care autoritățile fiscale ar fi putut coopera în lupta împotriva mutării profiturilor (anume Directiva 2011/16/UE pentru colaborare administrativă între autoritățile fiscale din UE) acesta nu a avut efectele scontate de la bun început, fiind actualizat de șase ori până în prezent.

Planul de acțiuni pentru erodarea bazei impozabile şi transferul profiturilor (”BEPS”) aprobat în 2013 de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (”OECD”) și grupul celor douăzeci de miniștri ai finanțelor și ai guvernatorilor băncilor centrale (”G20”) au adus în atenția publicului larg necesitatea de a îmbunătăți intrumentele existente sau de a crea instrumente noi pentru combaterea mutării profiturilor.

Ultima modificare este operată prin Directiva 2018/822/UE care vine să creeze un mecanism de raportare a schemelor transfrontaliere de optimizare fiscală și ulterior de schimb al informațiilor cu privire la aceste scheme între autoritățile fiscale din Uniunea Europeană.

Ce se consideră a fi schemă transfrontalieră de optimizare fiscală raportabilă?

Directiva 2018/822/UE nu a oferit o definiție clară a ceea ce trebuie raportat, însă a listat o serie de caracteristici care fac o schemă transfrontalieră de optimizare fiscală raportabilă.

Printre caracteristicile pe care o schemă transfrontalieră de optimizare fiscală raportabilă ar trebui să le aibă, cele care sunt cel mai frecvent întâlnite în practică sunt:

(i) achiziționarea de companii cu pierderi fiscale reportate din anii precedenți în scopul folosirii acelor pierderi fiscale și reducerii propriilor obligații fiscale ulterioare achiziționării;

(ii) implicarea în structura de deținere a unor companii din jurisdicții lipsite de transparență sau a unor companii care nu au angajați, active și spații de lucru adecvate;

(iii) transferul de active necorporale dificil de evaluat;

(iv) transferul de afaceri dintr-o țară în alta în urma căruia rezultatele din exploatare (Earnings Before Interest and Taxes) obținute de către entitatea către care se transferă sunt mai mici de 50% decât rezultatele din exploatare pe care entitatea care a transferat le-ar fi obținut dacă transferul nu ar fi avut loc.

Suplimentar de caracteristicile care fac o schemă transfrontalieră de optimizare fiscală raportabilă, în anumite cazuri ar trebui să poată fi demonstrat că prin implementarea acesteia se dorește obținerea unor beneficii fiscale care nu s-ar cuveni în lipsa acesteia (testul beneficiului).

Important de reținut este faptul că scopul caracteristicilor listate în Directiva 2018/822/UE este de a facilita identificarea aranjamentelor transfrontaliere de optimizare fiscală pe care administrațiile fiscale ar putea fi interesate să le analizeze în detaliu. De asemenea, este important de reținut și că identificarea schemelor transfrontaliere de optimizare fiscală nu constituie în sine o constatare a faptului că se dorește erodarea bazei impozabile și obținerea de avantaje fiscale necuvenite de către contribuabili.

algoritm declarare dac6 tranzactii transfrontaliere

Cine trebuie să raporteze?

Conform textului Directivei 2018/822/UE, vor avea obligația de a raporta schemele transfrontaliere de optimizare fiscală fie (i) consultanții fiscali, avocații, contabilii, auditorii sau orice alte persoane care participă direct sau indirect la conceperea, comercializarea, organizarea sau gestionarea schemelor de optimizare fiscală, fie (ii) însăși contribuabilii,  în cazul în care cei dintâi nu raportează din varii motive.

Un consultant fiscal, un avocat, un contabil, un auditor sau orice altă persoană care participă în mod direct sau indirect la conceperea, comercializarea, organizarea, punerea la dispoziție în vederea implementării sau gestionarea unei metode transfrontaliere de optimizare fiscală care are una sau mai multe dintre caracteristicile prevăzute de Directiva 2018/822/UE, are obligația de a raporta schema transfrontalieră de optimizare fiscală autorităților fiscale din statul membru UE de origine.

Altfel spus, obligația de raportare revine doar celui care a avut orice fel de implicare / participare directă și / sau indirectă la conceperea, comercializarea, organizarea, gestionarea unei astfel de scheme transfrontaliere de optimizare fiscală.

Directiva 2018/822/UE acoperă inclusiv situațiile în care anumite persoane s-ar putea eschiva de la obligația de a raporta pretinzând că nu știau că ar trebui să raporteze. Astfel, Directiva 2018/822/UE face o referirere expresă conform căreia trebuie să raporteze și persoana care ”știe sau ar fi rezonabil de așteptat să știe că s-a angajat să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane, ajutor, asistență sau consiliere cu privire la proiectarea, comercializarea, organizarea, punerea la dispoziție în vederea implementării sau gestionarea implementării unei modalități transfrontaliere care face obiectul raportării.”

Chiar dacă în Directiva 2018/822/UE nu se menționează în mod expres acest lucru, este important de reținut că această obligație nu se adresează consultanților fiscali, avocaților, contabililor, auditorilor sau oricăror alte persoane care nu participă direct și / sau indirect la conceperea, comercializarea, organizarea sau gestionarea schemelor transfrontaliere de optimizare fiscală (spre exemplu nu se adresează consultanților fiscali care verifică calcule de impozit pe profit, TVA, accize, consultanților de prețuri de transfer care documentează doar tranzacțiile care au avut deja loc).

În situațiile în care: (i) persoanele obligate să raporteze au privilegiul juridic de a păstra confidențialitatea informațiilor, (ii)  persoanele obligate să raporteze se află într-o țară terță fără nicio prezență impozabilă în UE, sau (iii) schemele transfrontaliere de optimizare fiscală sunt concepute cu angajații proprii ai contribuabililor, obligația de raportare a acestor scheme transfrontaliere de optimizare fiscală revine contribuabilului rezident într-una din țările membre ale Uniunii Europene.

De reținut că, în România, privilegiul juridic profesional de păstrare a confidențialității il au doar avocații. În cazul consultanților fiscali, auditorilor și contabililor nu există un astfel de privilegiu de păstrare a confidențialității în ceea ce privește obligațiile de raportare a schemelor transfrontaliere de optimizare fiscală.

Când trebuie să se raporteze schemele transfrontaliere de optimizare fiscală?

România nu a transpus încă prevederile Directivei 2018/822/UE, statele membre (inclusiv România) având obligația de a transpune aceste prevederi până cel târziu la data de 31.12.2019.

Cu toate acestea, vor fi raportabile schemele transfrontaliere de optimizare fiscală concepute, comercializate, organizate sau gestionate începând cu data de 25.06.2018, indiferent de data transpunerii prevederilor Directivei 2018/822/UE în legislația locală.

Obligația de a raporta propriu-zis schemele transfrontaliere de optimizare fiscală va intra în vigoare de la 1 iulie 2020. De la această dată, persoanele care au obligația de a raporta, trebuie să raporteze schemele transfrontaliere de optimizare fiscală în maxim 30 de zile de la cea mai timpurie dată dintre:

(i) ziua în care schema este pusă la dispoziție spre implementare;

(ii) ziua în care schema este gata de a fi implementată;

(iii) când primul pas în implementarea schemei a fost făcut;

(iv) în ziua următoare celei în care s-a oferit asistență cu privire la astfel de scheme transfrontaliere de optimizare fiscală.

Ulterior datei de 1 iulie 2020, textul Directivei 2018/822/UE prevede ca va fi necesară monitorizarea schemelor transfrontaliere de optimizare fiscală pe tot parcursul existenței acestora, prin depunerea de raportări anuale.

Ce fel de informații trebuie să se raporteze?

Deși Directiva 2018/822/UE nu specifică întocmai ce fel de informații vor trebui raportate, specifică un minim de informații pe care autoritățile fiscale vor trebui să le schimbe în cadrul schimburilor automate de informații cu privire la aceste scheme transfrontaliere de optimizare fiscală.

Prin urmare, se poate deduce că raportările cu privire la schemele transfrontaliere de optimizare fiscală vor trebui să includă cel puțin aceste informații, printre care se numără:

(i) datele de identificare ale consultanților fiscali, avocaților, contabililor, auditorilor sau oricăror alte persoane care participă direct și / sau indirect la schema de optimizare fiscală;

(ii) datele de identificare ale contribuabililor;

(iii) detaliile privind caracteristicile care fac schema să fie raportabilă;

(iv) data la care a fost / va fi făcut primul pas în punerea în aplicare a schemei de optimizare fiscală;

(v) valoarea modalității transfrontaliere care face obiectul raportării; și

(vi) alte informații.

Ce trebuie să facă un contribuabil din România ca urmare a adoptării Directivei 2018/822/UE?

Așa cum a fost menționat și anterior, în cazul în care schemele transfrontaliere de optimizare fiscală sunt concepute, organizate sau gestionate cu angajații proprii ai contribuabililor, obligația de raportare a acestor scheme transfrontaliere de optimizare fiscală revine contribuabilului.

De asemenea, și în cazul în care se angajează consultanți fiscali, avocați, contabilii, auditori sau oricare alte persoane care au dreptul de a deroga de la depunerea raportărilor, obligația de a raporta schemele transfrontaliere de optimizare fiscală revine tot contribuabilului.

Astfel, companiile care încearcă să conceapă, organizeze sau gestioneze o schemă transfrontalieră de optimizare fiscală care are una sau mai multe dintre caracteristicile prevăzute în Directiva 2018/822/UE, au obligația de a depune la autoritățile fiscale, un raport cu privire la acea schemă transfrontalieră de optimizare fiscală, chiar și dacă aceasta a fost concepută, organizată, gestionată începând cu 30.06.2018.

Forma raportului ce va trebui depus, va fi stabilită de fiecare stat membru în parte o dată cu transpunerea prevederilor Directivei 2018/822/UE în legislația fiecărui stat membru (România încă nu a transpus prevederile Directivei 2018/822/UE).

Trebuie reținut că textul Directivei 2018/822/UE impune aplicarea retroactivă a obligațiilor de raportare începând cu 25.06.2018. Astfel, dacă începând cu această dată contribuabilul a conceput, organizat, gestionat scheme de optimizare fiscală, trebuie să le raporteze.

De asemenea, textul Directivei 2018/822/UE menționează că va trebui raportat autorității fiscale competente anual modul de folosire a schemei transfrontaliere de optimizare fiscală.

Este interesant de observat că orice contribuabil poate alege să nu depună raportul cu privire la schema de optimizare fiscală, caz în care va trebui să își asume sancțiunile care pot fi stabilite de fiecare țară în parte (spre exemplu, Polonia a stabilit sancțiuni contravenționale de neraportare în cuantum de până la 4,7 milioane EUR).

Cum impactează prevederile Directivei 2018/822/UE consultanții fiscali din România?

La prima vedere, implicațiile Directivei 2018/822/UE ar părea negative în ceea ce privește companiile de consultanță fiscală din România care participă direct și / sau indirect la conceperea, comercializarea, organizarea sau gestionarea unei scheme transfrontaliere de optimizare fiscală.

Cu toate acestea, trebuie luat în calcul faptul că cei mai mulți consultanți fiscali din România nu sunt implicați și nu participă nici direct și nici indirect în astfel de activități de concepere, comercializare, organizare sau gestionare de scheme transfrontaliere de optimizare fiscală.

Consultanții fiscali care vor trebui să raporteze pot avea însă probleme de gestionare a relațiilor cu proprii clienți, având în vedere că a raporta schema transfrontalieră de optimizare fiscală poate însemna un prejudiciu viitor pentru clienți dar mai ales o pierdere a încrederii acordate de către aceștia în cazul în care nu vor fi de acord cu raportarea.

Astfel, dacă România nu va acorda consultanților fiscali dreptul de a deroga de la depunerea raportărilor prin acordarea privilegiului juridic profesional de păstrare a confidențialității, prevederile Directivei 2018/822/UE vor avea un impact negativ asupra profesiei de consultant fiscal.

În plus, acei consultanți fiscali care din orice considerente nu pot să raporteze, trebuie să informeze contribuabilii despre această situație, astfel încât contribuabilii să știe să raporteze ei înșiși.

Cazul Poloniei – prima țară care a transpus prevederile Directivei 2018/822/UE

Polonia este primul stat membru UE care a transpus prevederile Directivei 2018/822/UE in legislația națională în noiembrie, anul 2018.

Legislația privind obligația de raportare din Polonia va avea un domeniu de aplicare mai larg și cerințe de raportare mai timpurii decât ceea ce se recomandă prin Directiva 2018/822/UE.

În ceea ce privește sancțiunile impuse prin legislația poloneză, neîndeplinirea obligației de raportare a schemelor transfrontaliere de optimizare fiscală va constitui o infracțiune și va fi sancționată cu amendă de până la 4,7 milioane EUR.

Mai mult, consultanții fiscali, avocații, contabilii, auditorii care au implicare directă în conceperea, comercializarea, organizarea sau gestionarea schemelor transfrontaliere de optimizare fiscală sau companiile care contractează astfel de specialiști a căror cifră de afaceri a depășit în anul precedent exercițiului financiar plafonul de aproximativ 1,85 milioane EUR sunt obligați să introducă o procedură internă de raportare obligatorie. În cazul în care nu se introduc proceduri interne de raportare, aceștia pot fi penalizați contravențional cu până la 2,3 milioane EUR.

În concluzie

Toate informațiile cu privire la schemele transfrontaliere de optimizare fiscală ce se vor comunica autorităților fiscale dintr-un stat membru vor fi schimbate automat între toate autoritățile fiscale din Uniunea Europeană.

O data intrate în posesia unor astfel de informații, este de așteptat că acestea vor putea identifica precis lacunele legislative și vor începe treptat să elimine aceste lacune și în cele din urmă să combată intr-un mod eficace schemele de optimizare fiscală.

Pe termen scurt, atât consultanții fiscali, avocații, contabilii, auditorii care au implicare direct și / sau indirectă în conceperea, comercializarea, organizarea sau gestionarea schemelor transfrontaliere de optimizare fiscală cât și contribuabilii, ar trebui să acționeze activ în anticiparea transpunerii prevederilor Directivei 2018/822/UE în legislația României. Pentru a aborda potențialele riscuri care decurg din prevederile Directivei 2018/822/UE cu privire la obligația de raportare, trebuie concepute și inițiate procese interne adecvate care să evalueze domeniul de aplicare a viitoarelor obligații de raportare.

Vă invităm la seminariile noastre pentru a afla cum vă puteți pregăti și conforma la prevederile Directivei UE 822/2018 ”DAC6” (înscriere seminar aici).

ATIPIC Solutions este o companie independentă, specializată în consultanță de prețuri de transfer.

Pentru orice informații suplimentare despre întocmirea unui dosar de prețuri de transfer, vă rugăm consultați rubrica Q&A (întrebări și răspunsuri) sau contactați-ne. Pentru a primi în continuare articole similare, vă puteți abona la buletinul nostru informativ, ne puteți urmări pe pagina de linkedin sau pe canalul de feedly.

  •  
  •  
  •  
  •  

ARHIVĂ NOUTĂȚI ȘI PUBLICAȚII

Detalii +21 octombrie 2020 By ATIPIC in Uncategorized @ro

Cum se calculează impozitul pe profit?

seminar DAC6 AHKDetalii +13 octombrie 2020 By ATIPIC in Uncategorized @ro

ATIPIC Solutions va participa la două seminarii online despre conformarea la prevederile Directivei UE DAC6 organizate de AHK și Business Mark

ATIPIC Solutions Business Mark conferinta 1 preturi transferDetalii +12 octombrie 2020 By ATIPIC in Uncategorized @ro

ATIPIC Solutions a participat la conferința CFO Conference organizată de Business Mark

tranzactii M&A preturi de transferDetalii +02 octombrie 2020 By ATIPIC in Uncategorized @ro

Evaluarea riscurilor de preturi de transfer în tranzacții M&A în cadrul procesului de Due Dilligence

analiza risc fiscal anafDetalii +22 septembrie 2020 By ATIPIC in Uncategorized @ro

Analiza risc fiscal ANAF: Comportamente care generează inițierea unui control fiscal și solicitarea dosarului prețurilor de transfer

Noutati preturi de transferDetalii +22 septembrie 2020 By ATIPIC in Uncategorized @ro

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – septembrie 2020

Retrospectiva anului 2019 atipic solutions preturi de transferDetalii +13 decembrie 2019 By ATIPIC in Uncategorized @ro

Retrospectiva anului 2019 și planuri pentru 2020

Noutati preturi de transferDetalii +13 decembrie 2019 By ATIPIC in Uncategorized @ro

Noutăți prețuri de transfer – noiembrie și decembrie 2019

Noutati preturi de transferDetalii +08 octombrie 2019 By ATIPIC in Uncategorized @ro

Noutăți prețuri de transfer – septembrie și octombrie 2019

Tax & Finance toamna 2019Detalii +08 octombrie 2019 By ATIPIC in Uncategorized @ro

ATIPIC Solutions va participa la conferințele Tax & Finance Forum 2019 organizate de Business Mark în Sibiu, Cluj, București și Timișoara

Alerta inspectii fiscaleDetalii +05 septembrie 2019 By ATIPIC in Uncategorized @ro

România a transpus directiva 1852/2017 care va permite companiilor din UE să salveze prin procedura amiabila peste 10 mld EUR de la a fi dublu impozitate de către statele membre UE

Noutati preturi de transferDetalii +11 august 2019 By ATIPIC in Uncategorized @ro

Noutăți prețuri de transfer – august 2019

ANAF plan de masuri eficientizare colectareDetalii +15 iulie 2019 By ATIPIC in Uncategorized @ro

ANAF a publicat un plan de masuri pentru eficientizarea colectarii veniturilor la bugetul de stat.  Cum vă poate impacta acest plan?

OECD raportari MDR Mandatory Disclosure ReportingDetalii +14 iulie 2019 By ATIPIC in Uncategorized @ro

OECD a publicat cadrul care va sta la baza schimburilor automate de raportări MDR ale aranjamentelor prin care se evită standardul CRS și a structurilor de companii offshore opace

Legislația de prețuri de transfer din RomâniaDetalii +03 iulie 2019 By ATIPIC in Uncategorized @ro

Legislatie preturi de transfer aplicabilă în România în 2019

ATIPIC Solutions Business Mark conferinta 1 preturi transferDetalii +31 mai 2019 By ATIPIC in Uncategorized @ro

ATIPIC Solutions a participat la conferința Tax & Finance Forum București 2019 organizată de Business Mark

Tax and FinanceDetalii +06 mai 2019 By ATIPIC in Uncategorized @ro

ATIPIC Solutions va participa la conferința Tax & Finance Forum 2019 organizată de Business Mark

dac6 raportare tranzactii transfrontaliereDetalii +29 martie 2019 By ATIPIC in Uncategorized @ro

Măsuri pe care contribuabilii le pot lua pentru a se proteja de noua generație de instrumente disponibile autorităților fiscale

Logo Business ReviewDetalii +28 martie 2019 By ATIPIC in Uncategorized @ro

ATIPIC Solutions va participa la conferința Tax & Law 2019 organizată de Business Review

hotarari instanta preturi transfer industria agricolaDetalii +27 februarie 2019 By ATIPIC in Uncategorized @ro

Industria agricolă – spețe de prețuri de transfer pentru care există decizii definitive emise de instanțele de judecată din România

persoane parti afiliateDetalii +15 februarie 2019 By ATIPIC in Uncategorized @ro

Despre conceptul de persoane afiliate în cadrul dosarului preturilor de transfer

limite praguri plafoane dosar preturi de transferDetalii +14 februarie 2019 By ATIPIC in Uncategorized @ro

Limite / praguri / plafoane în funcție de care este necesar să se pregătească dosarul prețurilor de transfer

Alerta inspectii fiscaleDetalii +02 februarie 2019 By ATIPIC in Uncategorized @ro

Noi limite de deductibilitate la cheltuielile cu dobânzile și similare începând cu anul 2019

Alerta inspectii fiscaleDetalii +24 ianuarie 2019 By ATIPIC in Uncategorized @ro

După contraperformanțele din primele trei trimestre ale anului 2018, ANAF anunță o campanie de inspectii fiscale în masă la marii contribuabili

Intocmirea unui dosar de preturi de transferDetalii +12 octombrie 2018 By ATIPIC in Uncategorized @ro

Rolul contabilului / directorului financiar la intocmirea unui dosar de preturi de transfer

Allinial-Global_ATIPIC-SolutionsDetalii +12 iulie 2018 By ATIPIC in Uncategorized @ro

ATIPIC Solutions este acceptată ca membru în Allinial Global

Metode de preturi de transferDetalii +30 martie 2018 By ATIPIC in Uncategorized @ro

Metode de preturi de transfer: de la teorie la aplicarea în practică

Logo Business ReviewDetalii +19 martie 2018 By ATIPIC in Uncategorized @ro

Ultimele noutăți din domeniul prețurilor de transfer prezentate la conferința Tax & Law 2018 organizată de Business Review

Alerta inspectii fiscaleDetalii +20 februarie 2018 By ATIPIC in Uncategorized @ro

Legea prevenirii nr. 270/2017 și obligația de prezentare a dosarului prețurilor de transfer

CbCR raport pentru fiecare tara in parteDetalii +22 noiembrie 2017 By ATIPIC in Uncategorized @ro

Raportul pentru fiecare țară în parte CbCR, notificarea și calendarul raportării pentru fiecare țară în parte

Ordinul 442/2016Detalii +18 noiembrie 2017 By ATIPIC in Uncategorized @ro

Ordinul 442/2016 – rezumat și interpretări practice

Legislația de prețuri de transfer din RomâniaDetalii +30 septembrie 2017 By ATIPIC in Uncategorized @ro

Legislatie preturi de transfer aplicabilă în România în 2017

studiu comparabilitate baza de date amadeus orbis tp catalystDetalii +27 iunie 2017 By ATIPIC in Uncategorized @ro

5 puncte potențial nevralgice în pregătirea unui studiu de comparabilitate în baza de date Amadeus / Orbis / TP Catalyst Pro

alegere consultant de preturi de transferDetalii +17 aprilie 2017 By ATIPIC in Uncategorized @ro

10 reguli pentru alegerea consultantului de prețuri de transfer potrivit

information request within transfer pricing documentation projectsDetalii +09 aprilie 2017 By ATIPIC in Uncategorized @ro

Auditul financiar, dosarul prețurilor de transfer și suprapunerea elementelor din cererile de informații

document-agreement-documents-sign-48148_optimizedDetalii +08 aprilie 2017 By ATIPIC in Uncategorized @ro

Raportul de audit financiar versus dosarul prețurilor de transfer

Noțiuni introductive privind prețurile de transfer și dosarul prețurilor de transferDetalii +30 martie 2017 By ATIPIC in Uncategorized @ro

Dosarul prețurilor de transfer și prețurile de transfer – noțiuni introductive

SOLICITĂ O OFERTĂ DE PREȚ

Vă rugăm completați formularul de mai jos și o să revenim către dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil!

Abonați-vă acum la buletinul nostru informativ și veți primi gratuit unul dintre ghidurile:

1# Care sunt situațiile comune când există un risc iminent de declanșare a unei inspecții fiscale de fond

2# Ce ar trebui să facă companiile  mari ca să evite disputele de prețuri de transfer cu autoritățile fiscale

3# Minimizarea riscurilor de prețuri de transfer în tranzacțiile de M&A

4# DAC6. Elemente strategice pentru o conformare de succes

Nu, nu vreau nici unul din ghidurile ATIPIC Solutions >>>>